Barn på en äng i solnedgången

De grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa orsakade av ANDTS ska uppmärksammas i genomförandet av uppdraget. Barnrättsperspektivet, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven, anhörigperspektivet samt funktionshinderperspektivet är därmed viktiga utgångspunkter för arbetet.

I vårt uppdrag ingår att:

  • ta initiativ och utforma insatser utifrån angelägna prioriteringar
  • verka för ett kunskapsbaserat arbete som möter kommuners, regioners och andra aktörers behov
  • verka för en övergripande nationell samordning
  • ansvara för årliga samlade verksamhetsrapportering och uppföljningar inom området samt en samlad uppföljning av ANDTS-strategin 2025
  • ansvara för förvaltning och vidareutveckling av uppföljningssystem.

Vi ska också lämna förslag på hur en långsiktigt hållbar utveckling, förvaltning och spridning av kunskapsbaserade arbetssätt och metoder bör organiseras för att stödja det lokala och regionala arbetet. Förslaget ska lämnas senast den 1 maj 2022.

På tobaksområdet ska vi fortsätta utvecklingsarbetet av uppföljning på tobaks- och nikotinområdet med fokus på nya produkter, och följa utvecklingen mot ett rökfritt Sverige 2025 ur ett jämlikhetsperspektiv.

Uppdraget sträcker sig över perioden 2021–2025.

Tidigare har vi haft i uppdrag att stödja genomförandet av ANDT-strategin 2016–2020. Återrapporteringen av det uppdraget finns här.