Folkhälsomyndigheten har i sin instruktion (SFS 2013:1020) direktiv om att myndigheten ska fästa särskild vikt vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa och särskilt analysera utvecklingen av hälsan, hälsans bestämningsfaktorer och hur bestämningsfaktorerna fördelas efter funktionsnedsättning och övriga diskrimineringsgrunder. Myndigheten har också enligt förordning 2001:526 om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken ett ansvar att utforma och bedriva sin verksamhet med beaktande av det funktionshinderspolitiska målet.

Regeringsuppdraget 2011-2016

Under åren 2011-2016 hade Folkhälsomyndigheten ett särskilt uppdrag inom ramen för den funktionshinderpolitiska strategin. Folkhälsomyndigheten arbetade då mot två delmål som dels handlade om att följa och rapportera om hälsan och dess bestämningsfaktorer hos personer med funktionsnedsättning och dels om att följa upp hälsofrämjande och förebyggande insatser nationellt, regionalt och lokalt. De huvudsakliga slutsatserna för delmål 1 var att personer med funktionsnedsättning rapporterade sämre livsvillkor, sämre levnadsvanor och sämre hälsa jämfört med personer utan en funktionsnedsättning. I vissa fall syntes en positiv trend när det gällde utvecklingen av livsvillkor, levnadsvanor och hälsa för personer med funktionsnedsättning under perioden 2005 till 2015. Gällande delmål 2 var de huvudsakliga slutsatserna att drygt 50 procent av de svarande kommunerna inkluderade personer med funktionsnedsättning i planeringen av det ordinarie folkhälsoarbetet. I vissa delar syntes en positiv utveckling med kommunernas inkludering av personer med funktionsnedsättning i sitt hälsofrämjande folkhälsoarbete. Uppdraget slutrapporterades i mars 2016.

Läs mer

Definitioner i Socialstyrelsens termbank

Regeringsuppdrag – en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken (PDF, 972 kB)

Slutrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för "En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016" (PDF, 1,7 MB)

Delredovisning 2015 av regeringsuppdraget inom ramen för "En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken" (PDF, 1,1 MB)

Delredovisning 2014 av regeringsuppdraget inom ramen för "En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken" (PDF, 1,7 MB)

Delredovisning 2013 av regeringsuppdraget inom ramen för "En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken" (PDF, 4,7 MB)

Delredovisning 2012 av regeringsuppdraget inom ramen för "En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken" (PDF, 645 kB)