Hiv- och STI-prevention

Folkhälsomyndigheten har uppdraget att samordna och följa upp de förebyggande insatser mot hiv och sexuellt överförda infektioner som sker nationellt, regionalt och lokalt. Arbetet utgår från Nationell Strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar som lanserades 1 december 2017.

Folkhälsomyndighetens arbete inom ramen för den nationella strategin omfattar bland annat att ta fram och sprida kunskap, samordna arbetet mellan olika aktörer på området, rapportera utvecklingen nationellt och internationellt samt att fördela statsbidrag till ideella organisationer både riksorganisationer och organisationer på lokal och regional nivå.

Hiv och sexuellt överförda infektioner, STI, kan få konsekvenser för den enskilde personen och samhället. Infektionerna kan förebyggas genom kunskapsspridning, testning, rådgivning samt genom att stödja beteendeförändringar när det behövs. Det förebyggande arbetet mot hiv och STI i Sverige ska ske samordnat på olika arenor och i samverkan mellan olika aktörer.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Folkhälsomyndigheten ansvarar enligt instruktion att verka för nationell samordning, kunskapsuppbyggnad samt uppföljning vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Inom ramen för detta arbete har myndigheten också i uppdrag att utföra en befolkningsbaserad enkätundersökning om SRHR till hela befolkningen. Resultatet av undersökningen kommer att redovisas i juni 2019 och kommer ligga till grund för kunskapsuppbyggnad och fungera som en baslinje för vidare uppföljning.

Läs mer om studien om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter omfattar hela befolkningen och människans hela livscykel. Det är ett område med betydelse för varje människas självkänsla, nära relationer och välbefinnande, oavsett ålder, funktionsförmåga, kön, könsidentitet eller könsuttryck och är en av hälsans bestämningsfaktorer. Arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter syftar till att förbättra samhälleliga och sociala förutsättningar för ökad sexuell och reproduktiv hälsa och möjligheten att tillgodogöra sig rättigheter för individen.

Hälsan hos homo- och bisexuella samt transpersoner (HBT)

Folkhälsomyndigheten är en av fem strategiska myndigheter i regeringens strategi för lika möjligheter och rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Syftet med strategin är att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter i Sverige. Övriga strategiska myndigheter är Diskrimineringsombudsmannen, Kulturrådet, Socialstyrelsen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Folkhälsomyndighetens uppdrag att följa hälsoutvecklingen och utvecklingen av hälsans bestämningsfaktorer samt att främja hbt-personers lika förutsättningar att uppnå en god hälsa genom kunskapsspridning om effektiva metoder och insatser.

Forskning visar att homosexuella, bisexuella och transpersoner har sämre hälsa jämfört med övriga befolkningen. Hälsoskillnaderna har samband med att hbtq-personer i större utsträckning utsätts för fördomar, diskriminering och våld på grund av omgivningens negativa föreställningar om sexuell läggning och könsidentitet.

Läs mer