Miljöhälsorapport 2021 bygger på enkätsvar från över 114 000 hushåll under år 2019 och jämförs med resultat i tidigare rapporter från 2005 respektive 2013. Frågorna handlar om barns upplevelser av bland annat buller, dålig luft och möjligheten att vistas i naturen.

Sammanställningen visar att barns exponering för riskfaktorer i miljön skiljer sig mellan olika grupper i befolkningen. Barn till vårdnadshavare som har grundskola som högsta utbildning eller är födda utomlands påverkas oftare negativt av faktorer i både inomhus- och utomhusmiljön jämfört med andra barn. Till exempel bor de oftare i en bostad med fönster mot större gata eller trafikled och de vistas längre tid i trafiken, vilket kan innebära en högre exponering för hälsoskadliga luftföroreningar och ljudnivåer.

– Det är nödvändigt att ha ett jämlikhetsperspektiv i uppföljningen av barns miljörelaterade hälsa för att kunna identifiera vilka grupper i befolkningen som är extra utsatta och vidta riktade åtgärder för att skydda och främja alla barns hälsa, säger Linda Molander, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Miljöhälsorapporten 2021 visar både positiva och negativa trender, bland annat att:

  • Färre rapporterar dålig luftkvalitet i och i närheten av bostaden
  • Färre barn exponeras för miljötobaksrök
  • Allergisnuva och pollenallergi ökar, men förekomst av hudallergi och astma är oförändrad
  • Fler barn störs av buller i både hemmiljö och skola
  • Fler barn besväras av inomhusmiljön
  • Barn vistas mer sällan i grönområden
  • Många 12-åringar oroar sig för klimatförändringen

Enkäten skickades ut före covid-19-pandemin, vilket innebär att exponeringen för vissa miljöfaktorer efter det kan ha påverkats av de smittskyddsåtgärder som vidtagits och de förändringar de medfört i vårt sätt att leva.

– Vi kommer fortsättningsvis att följa utvecklingen och se hur eventuella förändringar i både barns och vuxnas miljörelaterade exponeringar påverkar hälsan på både kort och lång sikt, säger Linda Molander.

Undersökningen som genomförts vart fjärde år sedan 1999, utgör en unik tidsserie för långsiktig uppföljning av miljöns påverkan på hälsan. Varannan gång riktas frågorna till vuxna i befolkningen, varannan gång till barn och deras vårdnadshavare.

Rapportens resultat kommer att presenteras på årets miljömedicinska möte den 23 mars. Mer information om mötet och anmälningslänk finns nedan.

Läs mer

Rapport: Miljöhälsorapport 2021

Miljömedicinskt möte 23 mars

Kategori: Nyhet