Syftet med bidraget

Syftet med statsbidraget är även att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Förordning (2019:1052).

Bidraget ska användas till arbete inom följande områden:

 • utbildning
 • information
 • opinionsbildning
 • olika former av stödjande socialt arbete
 • organisationens utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag/organisationsbidrag kan sökas av ideella organisationer i hela landet.

Organisationsbidrag

Organisationen som får statligt organisationsbidrag i annan form kan enbart söka verksamhetsbidrag.

Medel att fördela

Totalt fördelas 21 miljoner kronor för verksamhets- och organisationsbidrag.

Förutsättningar för bidraget

Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell organisation som

Verksamhetsbidrag och organisationsbidrag kan enligt förordningen lämnas till en ideell organisation som upp­fyller följande krav:

 1. är en juridisk person med ett allmännyttigt ideellt ändamål
 2. är en riksorganisation
 3. har en organisation och verksamhet som inte strider mot demokratins idéer
 4. bedriver arbete i form av förebyggande eller stödjande insatser i syfte att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförbara eller blodburna sjukdomar
 5. har be­drivit sådan verksamhet som anges i punkt 4 under minst två år
 6. har en treårsplan där det beskrivs vad organisa­tionen planerar att genomföra under denna period samt hur arbetet kommer att följas upp.

Om det finns särskilda skäl kan en organisation få dispens från kraven under punkt 2 och 5. När Folkhälsomyndigheten bedömer om det finns särskilda skäl för dispens tittar vi särskilt på om det finns ett behov av förnyelsearbete inom det område där organisationen är verksam.

Se även information under Övergripande villkor

Bedömning av ansökningar

Handläggning av ansökningar pågår.

Sista ansökningsdag

Stängt för ansökan. Ansökningstiden har gått ut 1 september 2021.

Reviderad plan och budget för 2022

De organisationer som beviljades lägre bidrag än sökta belopp ska skicka en reviderad budgetuppställning och plan till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2022. Budgeten ska vara uppställd utifrån beviljade delmål.

Redovisning

Bidragsmottagare ska senast den 1 mars året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Folkhälsomyndigheten skickar i början av året därpå anvisningar och underlag för verksamhetsredovisning och ekonomisk redovisning till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela Folkhälsomyndigheten om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Här kan du läsa mer om Redovisning av medel.

Läs mer