Syftet med bidraget

Verksamhetsbidrag/projektbidrag kan sökas för arbete som syftar till att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Syftet är även att skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt att motverka att personer som lever med en sådan infektion eller sjukdom eller deras anhöriga stigmatiseras eller diskrimineras. Arbetet ska förstärka och komplettera statens, landstingens och kommunernas insatser inom området.

Bidraget ska användas till arbete inom följande områden:

 • utbildning
 • information
 • opinionsbildning
 • olika former av stödjande socialt arbete

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag kan sökas av ideella organisationer i Stockholms län, Skåne län och Västra Götalands län för att bedriva målinriktad verksamhet i syfte att komplettera och förstärka statens, landstingens och kommunernas insatser enligt ovan.

Projektbidrag

Projektbidrag kan sökas av ideella organisationer i hela landet.

Medel att fördela

Totalt fördelas 41 miljoner kronor för verksamhets- och projektbidrag.

Förutsättningar för bidraget

Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell organisation som

 • är en juridisk person med ett allmännyttigt ideellt ändamål
 • bedriver arbete i form av förebyggande eller stödjande insatser för att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar och har gjort det under minst två år
 • tillhandahåller de insatser som bidrag lämnas för utan kostnad för den enskilde
 • är regionalt eller lokalt förankrad och verksam på regional eller lokal nivå
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering,
 • har upprättat en treårsplan där det beskrivs vad organisationen planerar att genomföra under denna period samt hur arbetet kommer att följas upp
 • utformar sin verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt som möjliggör en uppföljning av insatsernas resultat

Se även information under Övergripande villkor

Om det finns särskilda skäl kan en organisation få dispens från kraven att ha bedrivit arbete minst två år. När Folkhälsomyndigheten bedömer om det finns särskilda skäl för dispens tittar vi särskilt på om det finns ett behov av förnyelsearbete inom det område där organisationen är verksam.

Bedömning av ansökningar

Handläggning av ansökningar pågår.

Sista ansökningsdag

Stängt för ansökan. Ansökningstiden har gått ut 1 september 2021.

Reviderad plan och budget för 2022

De organisationer som beviljades lägre bidrag än sökta belopp ska skicka en reviderad budgetuppställning och plan till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2022. Budgeten ska vara uppställd utifrån beviljade delmål.

Redovisning

Bidragsmottagare ska senast den 1 mars året efter bidragsåret återrapportera hur medlen har använts. Folkhälsomyndigheten skickar i början av året därpå anvisningar och underlag för verksamhetsredovisning och ekonomisk redovisning till utsedd kontaktperson hos bidragsmottagaren. Meddela Folkhälsomyndigheten om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret.

Här kan du läsa mer om Redovisning av medel.

Läs mer