Allmänt om SARS-CoV-2

EU-kommissionen klassificerar viruset SARS-CoV-2 som riskklass 3. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker tas SARS-CoV-2 upp som riskklass 3 i förteckningen över virus i bilaga 1 B.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2018:4) om smittrisker

I nuläget är kunskapen om vilka kroppsvätskor som kan sprida SARS-CoV-2 begränsad. Viruset har odlats fram från provmaterial från övre- och nedre luftvägar, från faeces, hjärnvävnad samt från urin. Utöver dessa material har nukleinsyra (RNA) från SARS-CoV-2 påvisats i peritonealvätska, sädesvätska, blod och cerebrospinalvätska. Det är inte känt om andra kroppsvätskor, exempelvis pleuravätska, bröstmjölk och kräkningar, kan innehålla viabelt SARS-CoV-2.

Smittspridning av covid-19 kan ske genom kontakt-, dropp- och aerosolsmitta. Bildandet av aerosoler och stänk vid hantering av patientprover, exempelvis vid moment som pipettering, blandning och skakning, sonikering och centrifugering kan, som vid all hantering av kroppsvätskor, utgöra en smittrisk för laboratoriepersonal.

Allmänt kring smittrisker vid hantering av provmaterial

Laboratorieverksamheten ska baseras på lokalt utformade och dokumenterade riskbedömningar (se exempelvis §5-6 i AFS 2018:4).

Personalen ska erhålla ändamålsenlig utbildning och träning för arbetsuppgifterna (§13 och §18 i AFS 2018:4).

Hantering av provmaterial ska följa god mikrobiologisk praxis, se även 18-26 §§ i AFS 2018:4.

Hantering av provmaterial utan direkt misstanke om covid-19

I nuläget är det viktigt att ta höjd för att provmaterial från patienter kan innehålla SARS-CoV-2, även om patienten inte uppvisar symtom på covid-19. Särskilt viktigt är detta vid hantering av luftvägssekret, som kan innehålla stora mängder virus. Manuell hantering av sådana material, exempelvis vid influensadiagnostik på kliniska kemiska laboratorier, ska ske i en mikrobiologisk säkerhetsbänk klass II och med skyddsåtgärder motsvarande lägst skyddsnivå 2-laboratorium.

Vid odling av virus (virusisolering) från luftvägssekret är det särskilt viktigt att bedöma vilka risker som kan uppstå om SARS-CoV-2 förökas i de valda cellerna. De risker som har identifierats ska så långt som möjligt minimeras.

Hantering av provmaterial vid misstanke om covid-19

Hantering av provmaterial som inte innebär odling eller koncentrering av viruset.

Material som innehåller, eller kan innehålla, SARS-CoV-2 men där viruset inte odlas eller koncentrerats, ska hanteras på lägst skyddsnivå 2-laboratorium (§12 i AFS 2018:4 Smittrisker). Ytterligare skyddsåtgärder ska tillämpas om riskbedömningen visar att det är nödvändigt.

Användning av mikrobiologisk säkerhetsbänk

När det finns misstanke om SARS-CoV-2 ska hanteringen ske i en mikrobiologisk säkerhetsbänk klass II och med skyddsåtgärder motsvarande lägst skyddsnivå 2-laboratorium.

Om riskbedömningen visar att hanteringen av provmaterial utgör en låg risk för exponering och att aerosolgenererande arbetsmoment inte förekommer, kan en mikrobiologisk säkerhetsbänk ersättas med andra skyddsåtgärder. Dessa kan vara barriärskydd för droppar och stänk samt användning av utrustning som skyddar arbetstagarens luftvägar och slemhinnor. Exempel på arbetsmoment som kan vara, men inte behöver vara, aerosolgenererande är pipettering, blandning, skakning, sonikering och centrifugering.

Användning av personlig skyddsutrustning

Det är viktigt att laboratoriepersonalen har tillgång till och använder adekvat och väl utprovad personlig skyddsutrustning.Lämplig personlig skyddsutrustning på laboratoriet är skyddshandskar och heltäckande skyddsrock med långa ärmar, alternativt långärmat engångsplastförkläde. Riskbedömningen avgör om det finns behov av ytterligare personlig skyddsutrustning, exempelvis skyddsglasögon, visir eller andningsskydd.

Patientnära testning

Vid så kallad patientnära testning (POC) hanteras provmaterialet i vårdrummet och inte i laboratorium. Riskbedömningen avgör vilka skyddsåtgärder som ska tillämpas för att skydda arbetstagaren mot exponering, exempelvis för stänk eller kontaktsmitta, vid provtagningen och hanteringen av provmaterialet. Observera att även här ska Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4) tillämpas.

Kliniskt kemiska prover

Provmaterial avsedda för kliniskt kemisk analys, exempelvis blod, plasma, serum, urin, likvor, ascitesvätska och pleuravätska, kan hanteras på kliniskt kemiskt laboratorium enligt sedvanliga rutiner för provmaterial där smittrisk kan finnas. Detta gäller även vid hantering av dessa material på andra rutinlaboratorier till exempel transfusionsmedicinskt laboratorium.

Tillämpning av skyddsåtgärder inklusive användning av personlig skyddsutrustning sker på samma sätt som vid hantering av kroppsvätskor från patienter där det finns misstanke om smittsamma sjukdomar, där några exempel kan vara hepatit, hiv, tuberkulos eller covid-19.

Stöd för handhavandet finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift om smittrisker (AFS 2018:4). Kliniskt kemisk analys av faeces utförs i första hand i mikrobiologisk säkerhetsbänk klass II, i andra hand med anpassade skyddsåtgärder efter lokal riskanalys.

Inaktiverat patientmaterial

Material i vilket SARS-CoV-2 och andra smittämnen har inaktiverats kan hanteras som icke smittförande material förutsatt att inaktiveringsmetoden är validerad och att riskbedömningen visar att det inte finns smittrisker i något steg av hanteringen. Detta innebär att inaktiverat material för exempelvis sekvensering eller annan molekylärbiologisk analys inte nödvändigtvis behöver hanteras med skyddsåtgärder motsvarande skyddsnivå 2-laboratorium.

Vid osäkerhet om inaktivering har åstadkommits ska hantering av materialet ske enligt AFS 2018:4 med skyddsåtgärder motsvarande skyddsnivå 2-laboratorium.

Dekontaminering

Dekontaminering av ytor och utrustning sker med validerad metod för höljebärande virus. Etanol (normalt från 70 procent), isopropanol (normalt från 45 procent innehållande tensid), väteperoxid (från 0,5 procent), kvartära ammoniumföreningar samt klor- och fenolbaserade lösningar, är exempel på desinfektionsmedel som är verksamma.

Avfallshantering

Avfall som bedöms vara smittförande enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården ska hanteras enligt bestämmelser i föreskriften. Stickande och skärande föremål som varit i kontakt med kroppsvätskor ska alltid hanteras som smittförande. Smittförande avfall som inte inaktiveras på plats ska hanteras som farligt avfall. Eventuell transport av det smittförande avfall sker som UN 3291.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården

Transport

Transport av kliniska provmaterial (som inte odlats eller koncentrerats) sker enligt bestämmelser för smittförande ämnen i kategori B (UN 3373) som finns beskrivna här.

Transport av patientprover med frågeställning covid-19 (PDF, 477 kB)

Hantering vid biobankning

Denna vägledning är ett stöd i vad som ska beaktas vid sparande av serum eller luftvägsprover tagna för covid-19-diagnostik samt vad som bör sparas i biobank.

Vägledning för biobankning av prover för covid-19 diagnostik

Odling av SARS-CoV-2

Hantering av provmaterial som innebär odling eller koncentrering av SARS-CoV-2 samt hantering av uppodlat eller koncentrerat material sker på skyddsnivå 3-laboratorium enligt AFS 2018:4.

Odlat material såsom stammar och isolat transporteras enligt bestämmelser för smittförande ämnen i kategori A (UN 2814) som finns beskrivna i:

Packa provet rätt.

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2018:4) om smittrisker