rotektulin tut thaj kaveren te na perdžon

Inker distanso

Inker distanso kaverende vi ande khera thaj vi avral, thaj zumav te na aves kote khaj si but manuš.

Rekomendatsi si ande sa buča thaj kodo značil ke sar eksemplo si te pires korkori ande boltsi, te zumaves te na inkres tut bute manušentsa khaj naj paša tuke, te keres buči keral thaj te zumaves te na trades kusa kolektivno trafika te naj tuke musaj te trades kodolesa.

Aš khere thaj le testo vi te si tut kovle symtomura

Šavora thaj maj phure khaj ačaren pe nasvale si te ašon khere thaj te na džan ande buča, školi, tsini škola thaj kaver aktivitetura. Kade si te avel vi te si tut kovle symtomura. Si vi te keres testo te dikhes vaj si tut o nasvalipe thaj te zumaves te na inkres kontakto kaverentsa.

Ker buči kheral

Folkhälsomyndigheten del rekomendatsia te keren savori khaj birin te keren buči kheral te keren kodo. Vorbin e šerutnentsa ande čiri buči pa o šajipe te keres buči kheral. Važno si te lel o šerutno ande buči responsebilita te avel laše bučake konditsi vi kana keres buči kheral.

Maladžuv maj tsera manušentsa, zumav te na aves za paše

Riziko te lel pe covid-19, thaj te ingrel pe maj dur o nasvalipe, vazdel pe opre kana dikhes tut maj bute manušentsa. Zumav te dikhes tut maj tsera manušentsa thaj av kodolentsa khaj trajis vaj kodolentsa khaj san zurales paše.

Dikhen tumen avral te birin, thaj inkren jekh distanso maškar tumende te birin.

Le vaksina kana den tut kodo šajipe

Vaksina tsinjarel o riziko te nasvajves zurales vaj te meres ando covid-19.
Savori khaj si opral 18 berš lena jekh šajipe te len jekh vaksina.
Pe Folkhälsomyndighetens internetoski righ si informatsia pa vaksinatsia. Volontarnoj te lel pe vaksina feri o Folkhälsomyndigheten del rekomendatsia tuke khaj biris, te akseptulij e vaksina. Po 1177.se biris te ginaves sar e vaksinatsia si organizovano vorta kote khaj tu trajis.

Thov butivar e vast

Partiklura khaj peren manušen ašon lokho pe vast. Šaj te peren kaveren kana des o vast varikhaske. Thov anda kodo e vast butivar sapujesa thaj tela tato paji, maj tsera 20 sekundi.

Thov mindik e vast kana tu

  • aves khere vaj kana aves ande buči
  • sanas avral
  • angla xabe
  • kana kiraves xabe
  • kana sanas pe toaleta.

Vastesko alkoholo (vaj varisavi kaver vasteski desinfektsia) šaj te avel jekh alternativa kana či biris te thoves e vast.

Si vi te zumaves te na azbas e jakha, nakh thaj o muj te na aresen partiklura andre ande čiro muj. Važno si te xasas thaj te čihasiz ande kuj vaj ande jekh papireski servetka.

Inker du sekurno te na perdžos

Tut si obligatsia te keres sa so biris te protektulis tut thaj kaveren te na perdžon pe manuš khatar covid-19. Korkori si te des tut ghindo sar te keres te na perdžos, sar te inkres distanso thaj sar te keres te na peres kaveren. Si te sikaves respekto thaj pačiv karing kaver manuš. Kado si zurales važno karing manuš khaj si ande rizikove grupi.