Graphic symbols for recommendations

ርሕቀትካ ሓሉ

ኣብ ውሽጢ ገዛ ይኹን ኣብ ደገ፡ ምስ ካልኦት ሰባት ዘሎካ ምርሕሓቕ ሓልዎ። ጽቕጥቅጥ ካብ ዘሎዎ ቦታታት ተቖጠብ።

እዚ መምርሒ’ዚ ኣብ ኵሉ ኩነታት ከገልግል ዘሎዎ ኰይኑ፥ ንኣብነት ናብ ዕዳጋ ክትከይድ ከሎኻ ንበይንኻ ክትከይድ፥ ብዘይካ ካብቶም ቀረብካ - ካብ ማሕበራዊ ምትእኽኻባት ክትቁጠብ፥ ካብ ገዛኻ ዄንካ ስራሕካ ክተካይድ፥ ከምኡ ውን ተገዲድካ እንተ ዘይኰይኑ፡ ህዝባዊ መጐዓዝያ ካብ ምጥቃም ንኽትቁጠብ እዩ።

ዋላ’ኳ እቲ ዝተራእየካ ምልክት-ሕማም ቅልል ዝበለ ይኹን፥ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ፡ ምርመራ ድማ ግበር

ምልክት-ሕማም ዝተሰምዖም ቆልዑን ዓበይቲን፥ ካብ ስርሖም፡ ካብ ቤትትምህርቶም፡ ካብ ቅድመ- ትምህርቶም ወይ ውን ካብ ካልእ ንጥፈታቶም ኣቛሪጾም፥ ኣብ ገዝኦም ኪጸንሑ ይግባእ። እዚ ማለት ድማ፡ ዋላ’ኳ እቲ ዚስምዓካ ዘሎ ምልክት-ሕማም ቀሊል እንተ ዀነ ብዘየገድስ እዩ። ምርመራ ድማ ግበር፡ ምስ ካልኦት ሰባት ኣካላዊ-ርክብ ካብ ምግባር ድማ ተቖጠብ።

ኣብ ገዛኻ ዄንካ ስራሕካ ኣካይድ

”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” (Folkhälsomyndigheten)፡ ኵሎም’ቶም ካብ ገዝኦም ስርሖም ከካይዱ ዚኽእሉ ሰባት፡ ከምኡ ንኺገብሩ ይመክር። ኣብ ገዛኻ ዄንካ ንኽትሰርሕ ዚክኣል እንተ ዀይኑ፡ ምስ ወሃብ-ስራሕካ ተዛራረብ። ወሃብ ስራሕካ፡ ዋላ ኣብቲ ኣብ ገዛኻ ዄንካ ትሰርሓሉ ጊዜ ውን፥ ሓላፍነት ከባቢ-ስራሕካ ኪወስድ ኣገዳሲ እዩ።

ምስ ውሑዳት ሰባት ጥራይ ተራኸብ፡ ካብ ተጸጋጊዕካ ዚግበር ርክባት ተቖጠብ

እቲ ኮቪድ-19 ንኽለግበካን ናብ ካልኦት ሰባት ውን ንኽተሓላልፎ ዘሎ ሓደጋ፥ ምስቲ ምስ ዘባት ዘሎካ ብዝሒ ርክባት፥ ንሱ ውን ምስኡ ክብ እናበለ’ዩ ዚከይድ። ነቲ ምስ ሰባት ዘሎካ ርክባት ቆጥቦ። ምስቶምምሳኻ ዚነብሩን፡ ካብቲ ስድራ ቤት ወጻኢ ዘሎዉ ሰባት ድማ፡ ምስ ውሑዳት ሰባት ጥራይ ከም ትራኸብ ግበር።

ዚክኣል እንተ ዀይኑ፡ ኣብ ግፍሕ ዝበለ ናይ ደገ ከባቢ ተራኸቡ። ብዝተኻእለ መጠን ድማ፡ ኣብ መንጎኹም ሰፊሕ ምርሕሓቕ ከም ዚህልዎኩም ግበሩ።

ዕድል ከጋጥመካ ከሎ ክታበት ውሰድ

ክታበት ምውሳድ፡ ነቲ ብኮቪድ-19 ብኸቢድ ንኽትሓምም ወይ ንኽትመውትን ዘሎ ሓደጋ ዘጕድል ኣገባብ’ዩ። ኵሎም ልዕሊ 18 ዝዕድሚኦም ሰባት ክታበት ኪዳለወሎም እዩ። ኣብ ”ኣድራሻ-ኢንተርነት” ናይ ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ”፥ ብዛዕባ ክታበታት ሓበሬታ ተጻሒፉ ክትረክብ ኢኻ። ክታበት ምውሳድ ብነጻ ድሌትካ ዚግበር ነገር’ዩ። ይኹን እምበር፡ ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” ዚህቦ ምኽሪ፡ ሕራይ ኢልካ ነቲ ክታበት ምውሳዱ እዩ። ኣብ ”1177.se” ኣቲኻ፡ ኣብቲ ትነብረሉ ቦታ እቲ ኣወሃህባ ክታበታት ብኸመይ ይመሓደር ከም ዘሎ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ።

ኣእዳውካ ኣዘውቲርካ ተሓጸብ

እቲ ሕማም ዘላግብ ንጥረ-ነገር ብቐሊሉ’ዩ ኣብ ኣእዳውካ ዚጠብቕ። ሽዑ ድማ ንኣብነት፡ ኣብቲ ንኻልእ ሰብ ሰላም ትብለሉ ጊዜ፡ እናተላብዐ ኪኸይድ ይኽእል እዩ። ሰለዚ እምበኣር፡ ኣእዳውካ ብሳምናን ብማይ ውዑይን ኣዘውቲርካ፡ ን20 ካልኢት ዚኸውን ጊዜ ተሓጸብ።

ከምዚ ዚስዕብ ክትገብር ከሎኻ ኣዘውቲርካ ኣእዳውካ ተሓጸብ፡-

  • ናብ ገዛኻ እትው ምስ በልካ ወይ ናብ ስራሕ ምጽእ ምስ በልካ
  • ኣብ ደገ ምስ ጸናሕካ
  • ቅድሚ ኣብ መኣዲ ምቕራብካ
  • መግቢ ኣብ ተዳልወሉ ጊዜ
  • ብድሕሪ ኣብ ሽቃቕ ምብጻሕካ እዮም።

ናይ ኢድ-ኣልኮል( ወይ ንዕኡ ዚመሳሰሉ ፋሰስቲ)፥ ኣብቲ ኢድካ ብማይ ንምሕጻብ ዕድል ዘይትረኽበሉ ጊዜ ከም ኣማራጺ ትጥቀመሎም ነገራት’ዮም።

መታን እቲ ተላጋቢ ንጥረ-ነገር ናብቲ ልፋጫት ናይ ኣካላትካ ከይተሓላለፍ፥ ዓይንኻ፡ ኣፍንጫኻን ��ምኡ ውን ኣፍካ ካብ ምትንኻይ ተቖጠብ። ክትስዕል ወይ ክትንጥስ ከሎኻ ውን፡ ኣብ መዓጻጽፎ ቅልጽምካ ወይ ኣብ ወረቐት-መንዲል ክትገብሮ ኣገዳሲ ነገር እዩ።

ኵሉ ትግባረኻ ካብ ለበዳ ውሑስ ብዝኾነ ኣገባብ ፈጽሞ

ንዓኻን ንኻልኦት ካብ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ዚክኣለካ ነገር ኵሉ ክትገብር ሓላፍነት ኣሎካ እዩ። ንስኻ ባዕልኻ ብኸመይ ንርእስኻ ካብ ለበዳ ከም ትኽወል፥ ርሕቀትካ ብኸመይ ክትሕሉ፥ ንኻልኦት ሰባት ከይተልግበሎም ድማ፡ እንታይ ክትገብር ከም ዘድሊ ክትሓስበሉ ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ውን ሓልዮትን ተገዳስነት ክተርኢ ይግባእ እዩ። ከምኡ ምግባር ድማ፡ ብፍላይ ነቶም ብጽኑዕ ኪሓምሙ ዚኽእሉ ናይ ሓደጋ-ጕጅለታት፥ ዝልዓለ ኣገዳስነት ዘሎዎ እዩ።

ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19

Filmen nedan, titel på svenska: Hur funkar vaccin?

ብኸመይ ክታበታት ይሰርሑ፧

Filmen nedan, titel på svenska: Vad är ett vaccin?

እንታይ ኢዩ ክታበት፧

Filmen nedan, titel på svenska: Hur testas vaccin mot covid-19?

ብኸመይ ኢዮም ክታበታት ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝፍተኑ፧

Filmen nedan, titel på svenska: Nu finns vaccin mot sjukdomen covid-19. Ladda ner filmen här.

ኣብዚ እዋን እዚ ኣንጻር ሕማም ኮቪድ-19 ክታበት ኣሎ።

Filmen nedan, titel på svenska: Så här går vaccinationen för covid-19 till. Ladda ner filmen här.

ክትባት ብኸብዚ አገባብ ይፍጸም።

Filmen nedan, titel på svenska: Nu pågår vaccination av covid-19

ኣብዚ እዋን እዚ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ይወሃብ ኣሎ።

Filmen nedan, titel på svenska: Varför vaccinerar vi oss mot covid-19

ብኮቪድ-19 ብኸቢድ ንኸይትሓምም ወይ ከይትመዉት ዘሎ ስግኣት፡ ክታበት ክንክዮ ይኽእል እዮ።

ካልእ ሓበሬታ

Filmen nedan, titel på svenska: Covid-19: Så länge ska du stanna hemma om du är sjuk

ኮቪድ-19 : እንተሓሚምካ ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ኢኻ ኣብ ገዛ ክትጸንሕ ዘሎካ ?