Riskgrupp för allvarlig sjukdom

Vissa grupper kan få svårare symtom om de blir smittade med covid-19. De kan till exempel få lunginflammation och andningsbesvär. Ju äldre man är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och död, om man dessutom har andra sjukdomar ökar risken ytterligare. De grupper som har en hög risk för allvarlig sjukdom och död prioriteras för vaccination mot covid-19.

En stor brittisk studie om covid-19 visar att hög ålder är den största riskfaktorn för att dö av sjukdomen. Dessutom har män ungefär dubbelt så hög risk som kvinnor att bli allvarligt sjuka och dö. Risken för död och allvarlig sjukdom har också studerats i svenska data.

65 år och äldre

Risken för att bli allvarligt sjuk ökar gradvis med stigande ålder:

 • Den som är 60–70 år har mer än dubbelt så hög risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med någon som är 50–60 år. I svenska data ser man att det är främst efter 65 år som risken börjar öka påtagligt.
 • Den som är 70–80 år har sex gånger högre risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med den som är 50–60 år.
 • Risken är störst för den som är över 80 år. Då är risken för att bli allvarligt sjuk 20 gånger högre än för en person som är 50–60 år.

Mer om att förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden

Andra riskfaktorer

Här nedan har vi listat vissa sjukdomar eller tillstånd som, förutom stigande ålder, kan öka risken ytterligare:

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar
 • Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Aktuell cancerbehandling
 • Kronisk lungsjukdom
 • Stroke/demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hjärt- och kärlsjukdom inklusive hypertoni
 • Downs syndrom

Astma ger bara en liten riskökning om den är svårbehandlad och instabil.

Så håller du dig frisk

Du som är 65 år och äldre, eller tillhör en riskgrupp, omfattas av de allmänna råd som gäller för alla. Det vill säga håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när du är sjuk.

Rådgör med din läkare

Du som har någon av ovanstående sjukdomar bör rådgöra med din läkare om vad du kan göra för att minska risken att bli sjuk i covid-19.

För mer utförlig information om de olika riskgrupperna, läs mer i Socialstyrelsens rapport:

Uppdatering av tidigare rapport gällande identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19

Gravida och covid-19

Gravida bör vara extra försiktiga för att inte bli sjuka i covid-19 och noggrant följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mer om covid-19 för gravida.

Barn räknas inte som riskgrupp

Barn har en mycket liten risk för att bli allvarligt sjuka, även de som har något av de tillstånd eller sjukdomar som ökar risken för vuxna och äldre personer.

Känner du oro under covid-19-pandemin?

Det är vanligt att känna sig orolig eller ledsen under en krissituation.

Mer om hur du kan hantera oro.

Läs mer