Hälsorapport – en befolkningsundersökning

Varje månad ställer Folkhälsomyndigheten frågor till människor om hur de ställer sig till vaccination mot covid-19. Undersökningen görs som en webbenkät genom Hälsorapport, en löpande webbpanel som drivs av myndigheten. Urvalet av deltagare till panelen är representativt för befolkningen när det gäller ålder, region och kön. Enkäten baseras på Världshälsoorganisationen WHO:s underlag som har tillämpats i en svensk kontext. Enkäten genomförs varje månad från mars 2021 och övergripande resultat publiceras löpande på webben.

Undersökning bland invånare i Sverige födda utanför EU/EES och Storbritannien

I rapporten Acceptans för covid-19-vaccination presenterar vi resultat från en enkätundersökning om acceptans för vaccination mot covid-19 bland invånare i Sverige födda utanför Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien. Undersökningen genomfördes under våren 2021 från mitten av april till mitten av maj, för att öka kunskapen om hinder och möjligheter för vaccination när det gäller personer som är födda utanför Europa. Undersökningen är gjord inom ramen för en överenskommelse mellan Folkhälsomyndigheten och institutionen för global folkhälsa vid Karolinska institutet om att följa vaccinacceptans bland invånare födda utanför Europa.

Acceptans för covid-19-vaccination