Tabell 1. Antal levererade doser eller förväntat antal doser per vaccinleverantör. Uppdaterad 2021-09-24.
FöretagInlevererat tom vecka 37Inlevererat senaste veckan (38)Prognos vecka 39Prognos vecka 40
AstraZeneca 1 519 700 - - -
Moderna 2 358 000 333 600 663 600 236 400
Pfizer/BioNTech 11 341 785 264 420 650 520 180 180
Totalsumma 15 219 485 598 020 1 314 120 416 580

Fördelning av vaccin mot covid-19 mellan regionerna

Sverige är med i avtal mellan EU-kommissionen och flera vaccintillverkare om att köpa in vacciner mot covid-19. Sverige får därför tillgång till vaccinerna samtidigt som övriga EU-länder. I Sverige fördelar sedan Folkhälsomyndigheten vaccinerna till regionerna. Vaccinet fördelas till regionerna enligt en nyckel som bygger på hur stor andel de har av befolkningen i olika åldersgrupper.

Fördelningsnyckel enligt vilken vaccindoser fördelas till regionerna:

  • Vecka 52 till och med vecka 9: andel 70 år och äldre i befolkningen.
  • Vecka 10 till och med vecka 17: andel 65 år och äldre i befolkningen.
  • Vecka 18 och 19: andel 18 år och äldre i befolkningen.
  • Från vecka 20 och framåt: andel 18-64 år i befolkningen.
Tabell 2. Visar fördelning av vaccin mot covid-19 enligt befolkningsstatistiken.
Andel per region70+ år65+ år18+ år18-64 år
Blekinge 1,9 % 1,8 % 1,6 % 1,5 %
Dalarna 3,4 % 3,4 % 2,8 % 2,6 %
Gotland 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,5 %
Gävleborg 3,4 % 3,4 % 2,8 % 2,6 %
Halland 3,6 % 3,5 % 3,2 % 3,1 %
Jämtland/ Härjedalen 1,5 % 1,5 % 1,3 % 1,2 %
Jönköping 3,7 % 3,7 % 3,5 % 3,4 %
Kalmar 3,0 % 3,0 % 2,4 % 2,2 %
Kronoberg 2,1 % 2,1 % 1,9 % 1,9 %
Norrbotten 2,9 % 2,9 % 2,5 % 2,4 %
Skåne 13,1 % 13,1 % 13,3 % 13,3 %
Stockholm 18,2 % 18,4 % 22,8 % 24,3 %
Södermanland 3,3 % 3,2 % 2,9 % 2,7 %
Uppsala 3,4 % 3,5 % 3,7 % 3,8 %
Värmland 3,3 % 3,3 % 2,8 % 2,6 %
Västerbotten 2,8 % 2,8 % 2,7 % 2,6 %
Västernorrland 2,9 % 2,9 % 2,4 % 2,2 %
Västmanland 3,0 % 2,9 % 2,7 % 2,6 %
Västra Götaland 16,2 % 16,3 % 16,7 % 16,9 %
Örebro 3,2 % 3,1 % 3,0 % 2,9 %
Östergötland 4,6 % 4,6 % 4,5 % 4,5 %

Källa: Befolkningsstatistik Statistiska centralbyrån (SCB) 2019.

Regionerna ansvarar för att vaccinera befolkningen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Att hantera vaccin från inleverans till vaccinatör är en process. Det tar vanligtvis cirka 1-2 veckor från det att vaccin inkommer till Sverige tills att det når regionerna och kan användas vid vaccinering. Denna tidsaspekt gör att antalet givna doser som rapporteras in till det nationella vaccinationsregistret en viss vecka inte kan jämföras med antal vaccindoser som har fördelats samma vecka enligt denna sida.

Justeringar görs i fördelningen av doser till regionerna

De planerade leveranserna till Sverige fördelas mellan regionerna i linje med fördelningsnyckeln så långt det är möjligt. Men fördelningen till regionerna kan inte bli helt exakt vid varje leverans eftersom endast hela förpackningar kan levereras. Detta kan få konsekvenser för enskilda regioner som ibland får lite mer än vad de skulle ha tilldelats och ibland lite mindre. Detta blir extra tydligt i fallet Pfizer där förpackningsstorleken är 1 170 doser (tidigare 975 doser till och med januari 2021).

Folkhälsomyndigheten följer detta löpande och justerar så att varje region ska få sin andel över tid. Beroende på hur rekommendationen ser ut för användning av respektive vaccin kan annan fördelning ske när vissa regioner inte längre har behov av ett visst vaccin. Fr.o.m. vecka 18 (AstraZeneca) och vecka 30 (övriga vaccin) görs avsteg från fördelningsnyckeln för att fördela efter faktiska behov. Vaccindoser som finns tillgängliga för omfördelning mellan regioner samlas i en separat pott.

Planeringen för både Folkhälsomyndigheten och regionerna blir extra utmanande då prognoserna inte alltid överensstämmer med faktiska inleveranser. Det betyder att besked om volymer och tilldelning kan ändras med kort varsel.

  • Siffrorna innefattar fördelade volymer per region som både kan direktlevereras till regionerna och levereras till nationella leveransstället.
  • "Fohm lager" är en pott för omfördelning av vaccindoser mellan regioner.

Siffrorna i tabellen ovan bygger på data som även redovisas i excel format: Leveranser av covidvaccin till och med vecka 40 (Excel, 22 kB)

Läs mer

Tabell 3. Antal levererade doser eller förväntat antal doser till varje region av vaccin mot covid-19. Uppdaterad 2021-09-24.
RegionFördelat tom vecka 37Fördelat senaste veckan (38)Prognos vecka 39Prognos vecka 40
Blekinge 239 610 3 510 3 510 -
Dalarna 426 690 - - -
Gotland 94 585 - - -
Gävleborg 404 410 - - -
Halland 503 660 - - -
Jämtland/ Härjedalen 194 865 1 170 - -
Jönköping 562 990 - - -
Kalmar 379 970 1 170 3 510 -
Kronoberg 295 905 2 340 2 340 -
Norrbotten 392 810 5 850 2 340 -
Skåne 1 996 285 58 500 98 280 -
Stockholm 3 512 030 104 130 152 100 -
Södermanland 423 115 - - -
Uppsala 543 400 9 360 8 190 -
Värmland 406 990 - 1 170 -
Västerbotten 436 690 8 190 3 510 -
Västernorrland 360 760 1 170 - -
Västmanland 411 170 9 360 9 360 -
Västra Götaland 2 509 595 23 400 58 500 -
Örebro 408 005 - - -
Östergötland 641 090 5 850 8 190 -
Fohm lager 74 460 364 020 963 120 416 580
Totalt i Sverige 15 219 485 598 020 1 314 120 416 580