Nationella undersökningar av pågående infektion

Vi har hittills genomfört och rapporterat fyra nationella undersökningar. Försvarsmakten stödjer Folkhälsomyndigheten i genomförandet av undersökningarna.

De två första nationella undersökningen genomfördes i april och i maj 2020. De visade att uppskattningsvis 0,9 procent av befolkningen hade en pågående infektion av SARS-CoV-2 i övre luftvägarna 21–24 april och 0,3 procent mellan 25–28 maj.

Förekomsten av covid-19 i Sverige 21–24 april och 25–28 maj 2020

De tredje och fjärde nationella undersökningarna genomfördes i augusti och i september. De visade att ingen av de slumpvis utvalda deltagarna bar på SARS-CoV-2 i övre luftvägarna 24–28 augusti eller 21–25 september.

Förekomsten av covid-19 i Sverige 24–28 augusti och 21–25 september 2020

Under första veckan i december genomfördes den femte undersökningen på nationell nivå. Prov från 2 983 slumpvis utvalda deltagare visar att uppskattningsvis 0,7 procent av befolkningen hade eller har nyligen haft en infektion med covid-19.

Förekomsten av covid-19 i Sverige 30 november–4 december 2020

Vidare statistiska analyser kommer att genomföras där enkätsvar från alla undersökningar läggs ihop för att försöka få en tydligare bild om vilka symptom som är associerade med covid-19.

Undersökningar i regioner och grupper av pågående infektion

En undersökning genomfördes i Region Stockholm i slutet av mars och början av april och resultatet visade att cirka 2,5 procent av deltagarna bar på SARS-CoV-2. Undersökningarna gjordes med stöd av Försvarsmakten.

Förekomsten av covid-19 i region Stockholm, 26 mars–3 april 2020

Vi gav även Region Västerbotten och Umeå universitet ett uppdrag att undersöka förekomsten av covid-19 bland studenter och anställda på campus Umeå i samband med terminsstarten den 31 augusti–14 september 2020. Resultaten visade en mycket låg förekomst av covid-19 bland studenter och medarbetare. Endast 6 av de 9 907 individer som deltog hade en aktiv infektion med covid-19 under perioden.

Förekomsten av covid-19 vid Campus Umeå under de två första veckorna efter terminsstart hösten 2020

Studie kring smittsamhet vid covid-19 infektion

En studie kring smittsamhet vid covid-19 infektion har publicerats. Resultaten bidrar till kunskapen kring hur sjukvården kan hantera covid-patienter med avseende på risk för smitta. Man har tittat på hur förekomst av levande virus i patientprover korrelerar med nivåer av antikroppar och tid efter infektion.

Studien visar att antikroppsnivåer kan användas som underlag för bedömning om smittfrihet för inneliggande patienter.

Studien omfattade inneliggande patienter, det vill säga patienter som varit så sjuka att de behövt slutenvård. Resultaten från studien stödjer de nuvarande kriterierna avseende individer med svårare covid-19 som vårdats på sjukhus.

I studien kunde replikerande virus endast isoleras från patienter med höga virus RNA-nivåer i kombination med låga nivåer/inga påvisbara antikroppar mot SARS-CoV-2. Virus kunde isoleras från prov dag 16 efter insjuknande från en patient med nedsatt immunförsvar, men senast dag 11 från övriga patienter.

Resultaten är endast relevanta för den studerade gruppen, det vill säga för fall av covid som är betydligt sjukare jämfört med den stora majoriteten av fall. I de flesta fall tillfrisknar den sjuke normalt sett inom cirka en vecka och de rådande kriterierna för smittfrihet är minst sju dagar sedan insjuknande och minst två dagar av feberfrihet och allmän förbättring.

Studien har genomförts tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Shedding of infectious SARS-CoV-2 by hospitalized COVID-19 patients in relation to serum antibody responses