Vaccinationerna med effektiva vacciner bedöms vara en betydelsefull skyddande åtgärd mot covid-19 under rådande pandemi. Vaccinationerna sker parallellt med övriga smittskyddsåtgärder i samhället och på arbetsplatser inom vård och omsorg.

Alla som bor i Sverige och som är 12 år eller äldre rekommenderas vaccination mot covid-19.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:81) har distriktssköterskor och barnsjuksköterskor behörighet att ordinera vaccination mot covid-19 i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vidare är även en sjuksköterska som har en utbildning likvärdig ovannämnda specialistutbildningar behörig att ordinera vaccination mot covid-19. Vaccinationer utanför rekommendationerna kräver en ordination av läkare.

Folkhälsomyndigheten bedömer att skyddseffekten för samtliga godkända vacciner mot covid-19 är tillförlitliga, även för personer i de äldre åldersgrupperna. Alla vacciner skyddar effektivt mot sjukdomen samt mot svår sjukdom och död i covid-19.

Mer om rekommendationer om vaccination mot covid-19

Mer om rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19

Godkända vacciner mot covid-19

Comirnaty

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) är ett s.k. mRNA-vaccin avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av viruset SARS-CoV-2 hos personer som är 12 år och äldre. Vaccinet bedöms kunna skydda effektivt mot sjukdomen i alla åldersgrupper från 12 år. Effekten på bärarskap och smittspridning kvarstår att utreda. Comirnaty kan efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten användas för en extrados > 8 veckor efter dos 2 till personer med allvarlig immunbrist.

Se nedan text: Extrados till vissa immunsupprimerade.

Spikevax (tidigare Covid-19 Vaccine Moderna)

Modernas vaccin Spikevax är ett s.k. mRNA-vaccin, avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av viruset SARS-CoV-2 hos personer som är 12 år och äldre. Vaccinet bedöms kunna skydda effektivt mot sjukdomen i alla åldersgrupper från 12 år. Effekten på bärarskap och smittspridning kvarstår att utreda. Spikevax kan efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten användas för en extra dos > 8 veckor efter dos 2 till personer med allvarlig immunbrist.

Se nedan text: Extrados till vissa immunosupprimerade.

Vaxzevria

Vaxzevria (AstraZeneca) är ett s.k. virusvektorvaccin, avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av viruset SARS-CoV-2. Vaccinet har godkänts av EMA och Läkemedelsverket för vaccination av personer som är 18 år och äldre. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination med Vaxzevria enbart till personer som är 65 år och äldre (personer födda 1956 och tidigare) enligt information ovan. Detta vaccin bedöms kunna skydda effektivt mot sjukdomen i den rekommenderade åldersgruppen. Effekten på bärarskap och smittspridning kvarstår att utreda. Användning av Vaxzevria har avslutats i Sverige efter den 31 augusti 2021 då vaccinets användningsområde är begränsat på grund av den rekommenderade åldersgränsen.

COVID-19 Vaccine Janssen

COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen) godkändes av EMA och Läkemedelsverket i mars 2021. Folkhälsomyndigheten har beslutat att COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen) kommer inte att användas i Sverige.

Intervall mellan dos 1 och dos 2

Rekommendationer för vaccinerna Comirnaty och Spikevax

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Comirnaty ska ges med 3–7 veckors intervall och Spikevax med 4–7 veckors intervall. Den första dosen bedöms ge ett visst skydd mot allvarlig sjukdom och det går bra att vänta 7 veckor med den andra dosen. För personer som hör till riskgrupper kan vaccinet ges med det kortare intervallet, 3 respektive 4 veckor.

 • Om den andra dosen givits med kortare intervall än 3 veckor (Comirnaty), respektive 4 veckor (Spikevax) ska ny dos administreras med korrekt intervall till föregående dos.
 • Om det gått längre tid än 7 veckor sedan den första dosen ska den andra dosen ges så snart det går, man behöver inte börja om.

Rekommendationer för vaccination av personer som tidigare fått en dos av AstraZenecas vaccin Vaxzevria

Personer som är 64 år och yngre (födda 1957 och senare), och som tidigare har fått en dos av AstraZenecas vaccin Vaxzevria, rekommenderas att få en dos mRNA-vaccin (Pfizers/BioNTechs Comirnaty eller Modernas Spikevax) 8–15 veckor efter Vaxzevria.

Personer som är 65 år och äldre och som har fått en dos Vaxzevria kan få den andra dosen med Comirnaty eller Spikevax när Vaxzevria inte längre är tillgängligt eller om personen önskar vaccination med mRNA-vaccin för denna dos. Rekommenderat intervall mellan doserna är 8–15 veckor.

 • Om det gått längre tid mellan doserna än rekommenderat intervall enligt ovan, ska den andra dosen ges så snart det går. Man behöver inte börja om med vaccinationen.

Utbytbarhet mellan Comirnaty och Spikevax

I första hand bör samma vaccin användas för båda doser, men om det inte är möjligt av olika praktiska skäl, t ex att det är slut på vaccinet inför dos två, eller i förekommande fall, dos 3, går det bra att ersätta Spikevax med Comirnaty eller tvärt om. Comirnaty och Spikevax använder sig av samma vaccinteknologi, de är så kallade mRNA-vaccin, och har därmed flera likheter. Ett lika bra immunsvar förväntas uppnås av kombination av Comirnaty och Spikevax som när doserna ges med samma vaccin.

Skydd efter vaccination

Folkhälsomyndigheten bedömer att skyddseffekten för samtliga godkända vacciner mot covid-19 är tillförlitliga. Alla vacciner skyddar effektivt mot sjukdomen samt svår sjukdom och död i covid-19. Skydd mot allvarlig sjukdom och sjukvårdskrävande covid-19 uppnås tre veckor efter dos 1 med vaccination oavsett vaccin. Dos två är nödvändig för ett förstärkt och förlängt svar.

Som vid alla vaccinationer kan inte ett fullständigt skydd garanteras. Därmed är det viktigt att den vaccinerade följer de aktuella råden för att minska risken att bli smittad eller att smitta andra.

Personer med kraftigt påverkat immunförsvar som vid medfödd immunbrist eller vid pågående eller nyligen avslutad behandling vilken nedsätter immunförsvaret kan framför allt antikroppssvaret på vaccination mot covid-19 vara lågt. En del av dessa patienter kan ha värde av en tredje dos av vaccin mot covid-19.

Se nedan text: Extrados till vissa immunosupprimerade.

Effekten av Comirnaty respektive Spikevax

God skyddseffekt ses redan efter den första dosen, och beräknas kvarstå i åtminstone 7 veckor. Skyddseffekten efter den första dosen uppnås 3 veckor efter vaccinationen. En förstärkning och förlängning av skyddet uppnås 2 veckor efter den andra dosen.

Effekten av Vaxzevria

En skyddseffekt uppnås från 3 veckor efter att den första dosen givits. Man ser ingen tendens till avtagande skydd upp till 12 veckor efter dos 1.

Studier indikerar att det finns en trend mot bättre slutlig skyddseffekt efter dos 2, när dos 1 (prime) och dos 2 (boost) ges med längre intervall (enligt rekommendation).

Vaccinationsskyddets hållbarhet

Varaktigheten för Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria

Det är fortfarande okänt hur länge vaccinernas skyddseffekter varar. Kliniska studier med långtidsuppföljning av effekt och säkerhet pågår. Som vid alla vaccinationer kan inte ett fullständigt skydd garanteras. Därför är det viktigt att alla vaccinerade följer de aktuella råden för att minska risken att bli smittad eller att smitta andra.

Vaccinets skydd mot nya virusvarianter

Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria

Kunskapen om de olika virusvarianterna som man har upptäckt av coronaviruset SARS-CoV-2 är fortfarande begränsad. För de nu kända virusvarianterna talar dock tillgängliga data att effekten av vaccinationerna är god efter två doser vaccin.

Administration av vaccin

Samtliga vacciner ska ges med intramuskulär injektion.

Administration av vaccin till personer med ökad blödningsbenägenhet

Följ lokala instruktioner för intramuskulär injektion av personer med ökad risk för blödning, alternativt se janusinfo.se (Region Stockholm).

Vaccination av personer som haft sjukdomen covid-19

Hur länge en person är immun efter en genomgången infektion av covid-19 är fortfarande oklart. Därför rekommenderas även de som varit sjuka i covid-19 att vaccinera sig i enlighet med prioritetsordningen.

Mer om rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19

Om en person som tidigare haft symtom på covid-19 infektion efter den första dosen vaccin får uttalade biverkningar i form av hög feber och allmänpåverkan i mer än ett dygn, kan man efter en individuell bedömning av läkare, överväga att avvakta med att ge den andra dosen. Preliminära data talar för en god skyddseffekt av första dosen, som då skulle kunna fungera som en boost. Detta antagande baseras främst på serologidata, och försiktighet med tolkning av dessa bör iakttas, då effektdata väsentligen saknas och ett serologiskt korrelat till skydd i nuläget saknas.

Graviditet och vaccination

Efter granskning av det aktuella kunskapsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att alla gravida kan erbjudas vaccin mot covid-19 med start i fas 4, i samma åldersordning som övriga individer, om inga andra riskfaktorer föreligger.

Det har inte framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida vid vaccination jämfört med andra individer i studier som legat till grund för godkännandet av vaccinerna eller i efterföljande säkerhetsuppföljningar. I säkerhetsuppföljning med uppföljning via självrapportering av drygt 35 000 vaccinerade gravida i USA fann man inte några negativa effekter för den gravida kvinnan eller för fostret.

Gravida som har något av följande tillstånd eller sjukdomar som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 rekommenderas vaccination med start i fas 3:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation.
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Graviditet hos kvinnor som är över 35 år (födda 1986 eller tidigare) eller har ett BMI över 30 (vid inskrivning) bedöms alltid som en riskgraviditet och de rekommenderas också vaccination mot covid-19 med start i fas 3. Gravida som innan graviditeten inte haft någon av dessa riskfaktorer, men har en graviditetsinducerad sjukdom (t ex graviditetshypertoni, preeklampsi och graviditetsdiabetes) ingår inte i denna grupp.

Val av vaccin till gravida

Vaccinationen till gravida rekommenderas att ges med något av de godkända mRNA vaccinerna (Comirnaty, Spikevax).

Tidpunkt för vaccination av gravida

Vaccinen är godkända att ges under hela graviditeten, men det finns vanligen inga skäl att ge ett vaccin under första tredjedelen av graviditeten. Skydd mot covid-19 till gravida är viktigast att ges under senare delen av graviditeten när lungvolymen blir mindre.

 • För gravida utan annan underliggande sjukdom rekommenderas därför vaccination efter 12:e graviditetsveckan.
 • För gravida med annan underliggande sjukdom, kan man behöva ge ett tidigt skydd och därmed kan vaccination ges även i första trimestern.
 • För gravida som påbörjat en vaccinationsserie innan graviditet (alt. innan graviditet blev känd) rekommenderas att vaccinationsserien fullföljs som planerat, dvs. att dos 2 erbjuds med ordinarie intervall oavsett graviditetsvecka.

Övrigt om vaccination av gravida

Gravida som vaccinerats före eller under graviditet har ett lika gott skydd som övriga vaccinerade. Logistik och rutiner vid ordination av vaccination sker enligt regionala riktlinjer.

INFPREG har publicerat text om vaccination graviditet och amning.

Amning och vaccination

Amningen kan fortgå även om modern har vaccineras mot covid-19.

I produktinformationen för de olika vaccinerna mot covid-19 framgår att det är okänt om de utsöndras i bröstmjölken. En negativ effekt av vaccinet på det ammade barnet bedöms inte som sannolik.

INFPREG har publicerat text om vaccination graviditet och amning.

Vaccination av barn och ungdomar

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination av barn och ungdomar från 12 år, med start från den 11 oktober. Syftet är att skydda barnen och ungdomarna själva mot sjukdom.

Barn har generellt en lägre risk än vuxna att drabbas av allvarlig covid-19, enligt den kunskap som finns hittills. Det finns inga definierade riskgrupper för svår covid-19 bland barn och unga. Däremot har Svenska Barnläkarföreningen (BLF) sammanställt grupper av barn och unga med bakomliggande kroniska tillstånd där det finns en ökad risk att bli allvarligt sjuk i virusutlösta luftvägsinfektioner, sannolikt även i SARS-CoV-2.

Alla barn från 12 år rekommenderas vaccination med de tillgängliga mRNA vaccinen Comirnaty och Spikevax. För intervall mellan doserna se avsnittet Intervall mellan dos 1 och 2.
Utförandet av vaccinationerna sker i regionens regi, där logistik och upplägg angående plats, vaccinatör och rutiner för medgivande av vårdnadshavare kan skilja sig mellan olika regioner och kommuner.

Samma biverkningsprofil ses hos barn som hos vuxna. Den mycket ovanliga biverkan i form av myokardit och perikardit som framkommit förefaller dock förekomma oftare hos yngre, och oftare hos män/pojkar. Information vid vaccinationen om att den vaccinerade skall söka vård om nytillkomna bröstsmärtor, andfåddhet, smärtor vid djupandning eller ihållande hjärtklappning vilka kan vara kombinerade med feber, trötthet, buksmärtor och illamående uppkommer efter vaccinationen är av stor vikt.

Om det anses medicinskt motiverat kan enskild vårdgivare efter en individuell bedömning överväga att erbjuda vaccination till barn under 12 år med allvarliga grundsjukdomar. Inget vaccin är ännu godkänt för den åldersgruppen, varför det bör röra sig om enstaka barn där vaccination ordineras av behandlande läkare.

Folkhälsomyndigheten bedömer och utvärderar kontinuerligt nytillkomna data, i samarbete med Läkemedelsverket och representanter från BLF, för en eventuell uppdatering av rekommendationer om vaccination av barn mot covid-19.

Läs även avsnitt om myokardit och perikardit.

Personer som har vaccinerats utomlands med ett vaccin som inte är godkänt inom EU

Personer som är vaccinerade utomlands med två doser av vaccin godkända av WHO anses fullvaccinerade (för året 2021) i Sverige. Personer som fått en dos av ett vaccin godkänt av WHO utomlands erbjuds komplettering i Sverige av i Sverige/EMA godkänt vaccin. Liksom avgöranden för andra vaccin som getts i annat land behöver förhållandena kring vaccinationen bedömas: Har personen fått vaccinen med godkänt intervall (om det var två doser)? Vilka vaccin var det? Skedde vaccinationen under sådana förhållanden att vaccinen sannolikt hade god kvalitet?

Den vanligaste situationen torde under 2021 vara att man vaccinerats inom EU/inom goda förhållanden och att om man fått två doser ger dessa ett gott skydd och ingen ytterligare dos behövs. Har man fått en dos så räcker komplettering med en dos. Om osäkerhet råder angående hur många doser som givits, vad kvaliteten var osv. kan det vara av värde för individen att komplettera med en (sällan med två) dos(er) för att säkerställa ett gott skydd mot covid-19. För personer som är vaccinerade med en eller två doser av ett vaccin som ej är godkänt av WHO får en individuell bedömning göras, med liknande frågor/avgöranden som ovan.

Detta är en bedömning som måste ske individuellt och som kan utföras av den legitimerade sjukvårdspersonal som har ordinationsrätt för vaccin mot covid-19 och anamnes och bedömning ska journalföras. Dosnummer skall registreras i journal och i NVR i enlighet med vad man bedömer att det korrekta dosnumret är. (Dvs en kompletterande dos i Sverige ska dokumenteras som dos 2 i journal och NVR om dos 1 givits utomlands och man enligt anamnes bedömt att det är en dos som givits under rimliga förhållanden.)

Information om godkända vacciner finns på WHO:s webbplats, se under rubriken Status of COVID-19 Vaccines within WHO EUL/PQ evaluation process.

WHO: Covid-19 Vaccines

Tidsintervall mellan andra vaccinationer och vaccination mot covid-19

Eftersom vaccinerna mot covid-19 är nya vacciner, ska andra vacciner helst inte ges samtidigt. Det bör gå minst 7 dagar mellan en vaccination mot covid-19 och en annan vaccination.

Vaccination och säkerhet

Inför vaccination görs en medicinsk bedömning. För detta kan hälsodeklarationen användas. Alla som vaccinerats ska observeras 15 minuter efter vaccination, gäller både dos 1 och dos 2. Vid vaccination ska alltid adekvat medicinsk övervakning och behandling för att hantera en allvarlig överkänslighetsreaktion finnas tillgänglig.

Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19

Vaccination av person med anafylaxi efter dos 1

En andra dos av vaccinet ska inte ges till dem som har haft anafylaxi (en allergisk chock) efter den första dosen av vaccin.

Vaccination av person med tidigare känd allvarlig allergisk reaktion

Individer som tidigare haft en svår allergisk reaktion ska enligt hälsodeklaration och riktlinjer från Svensk Förening för Allergologi genomgå särskild lämplighetsbedömning för en vaccination. Råden om en eventuell vaccination är beroende av tidigare anamnes (sjukdomshistorik) om allvarlig allergisk reaktion. Om dessa personer vaccineras ska de observeras 30 minuter efter genomförd vaccination.

Riktlinje från Svenska Föreningen För Allergologi, SFFA – Vaccination mot Covid-19

Personer med känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något innehållsämne i vaccinet

Om det finns känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något innehållsämne i vaccinet ska personen inte vaccineras.

Vanliga biverkningar och rapportering av misstänkta biverkningar

De vanligaste biverkningarna av vaccinerna mot covid-19 är lokala och systemiska reaktioner som beror på vaccinets aktivering av immunsystemet, t.ex. smärta, svullnad eller värme vid injektionsstället, eller en allmän sjukdomskänsla med huvudvärk och feber. Mer information finns i respektive vaccins produktinformation.

Information om hur man rapporterar misstänkta biverkningar finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Läkemedelsverket: Rapportera misstänkt biverkning hos människa

Mycket sällsynt biverkan: myokardit och perikardit efter vaccination med mRNA-vaccin mot covid-19

Mycket sällsynta fall av myokardit och perikardit har rapporterats efter vaccination mot covid-19. EMA:s säkerhetskommitté inledde en granskning av detta i april i år. De flesta fall var lindriga och gick tillbaka inom några dagar. Fallen inträffade mestadels inom 14 dagar efter vaccinationen, oftare efter den andra dosen och hos yngre män och pojkar.

Myokardit och perikardit är inflammatoriska sjukdomar i hjärtat som kan uppstå efter infektioner eller immunsjukdomar. Symtom på myokardit och perikardit kan variera men innebär ofta andfåddhet, kraftfulla hjärtslag som kan vara oregelbundna och bröstsmärtor. Tillstånden försvinner vanligtvis av sig självt eller efter behandling.

Personer i alla åldrar som vaccineras mot covid -19 skall instrueras att söka vård om allvarliga symptom uppstår efter vaccination. Till allvarliga symptom räknas till exempel bröstsmärta, påverkan på andningen och hjärtklappning.

Vårdpersonal bör rapportera alla fall av myokardit eller perikardit hos personer som nyligen har vaccinerats med covid-19 vaccin till Läkemedelsverket.

De som insjuknat med myokardit eller perikardit efter vaccination mot covid-19 bör inte vaccineras med dos 2.

Utredning av rapporterade fall med allvarliga symtom efter vaccination med AstraZenecas vaccin (Vaxzevria) mot covid-19

Folkhälsomyndigheten har efter dialog med Läkemedelsverket beslutat att vaccinationen med Vaxzevria kan ges för personer som fyller 65 år i år och äldre.

En kombination av trombos och trombocytopeni, i vissa fall tillsammans med blödning, har observerats i mycket sällsynta fall efter vaccination med Vaxzevria. Detta inkluderar allvarliga fall av ventrombos, inkluderat ovanliga områden såsom cerebral venös sinustrombos, mesenterisk ventrombos, men även artärtrombos, samtidigt med trombocytopeni. Majoriteten av dessa fall uppkom inom de första 7 till 14 dagarna efter vaccination och inträffade i de flesta fall hos kvinnor yngre än 55 år, men detta kan reflektera den ökade användningen av vaccinet i denna population. Vissa fall hade dödlig utgång.

Inga gemensamma riskfaktorer för de rapporterade fallen har ännu kunnat identifieras. Det finns ingen tydlig korrelation avseende: tidigare anamnes på trombocytsjukdom, aktuell eller tidigare covid-19, tidigare sjukdomshistorik, samtidig medicinering eller hormonell preventivmetod.

EMA:s bedömning är att nyttan med vaccinet fortsatt uppväger risken att drabbas av biverkningar. Vaccinet är effektivt för att förebygga covid-19 och minska svår sjukdom och dödsfall.

Folkhälsomyndigheten rekommenderade vaccination med AstraZenecas vaccin Vaxzevria enligt följande:

 • Personer som är 65 år och äldre bedöms ha en hög risk för allvarlig sjukdom i covid-19. Samtidigt är risken mycket låg för allvarliga biverkningar av AstraZenecas vaccin Vaxzevria i den här åldersgruppen. Därför rekommenderas fortsatt vaccination med Astra Zenecas vaccin för personer som är 65 år och äldre.
 • Personer som ��r 64 år och yngre rekommenderas i nuläget att inte vaccineras med AstraZenecas vaccin Vaxzevria. Denna rekommendation gäller tills vidare.
 • Personer som är 64 år och yngre, och som tidigare har fått en dos av AstraZenecas vaccin Vaxzevria rekommenderas att få en dos mRNA-vaccin (Pfizers/BioNTechs Comirnaty eller Modernas Spikevax) 8–15 veckor efter Vaxzevria.

EMA har beslutat om att införa kompletterande information i produktinformationen för Vaxzevria, om uppmärksamhet tre veckor efter vaccination på okända och allvarliga misstänkta biverkningar. Samma information har också skickats ut till regionerna.

De som blivit vaccinerade bör instrueras att omedelbart söka akutvård om de utvecklar symtom såsom andningssvårigheter, bröstsmärta, svullnad av benen eller ihållande magsmärtor efter vaccination. Utöver detta bör alla med neurologiska symtom inkluderat kraftig eller ihållande huvudvärk eller dimsyn efter vaccination, eller de som får blåmärken i hud/slemhinnor (petekier) utanför vaccinationsstället efter ett par dagar, omedelbart uppsöka akut medicinsk vård. Om den sällsynta biverkan uppkommer kan snabb upptäckt och behandling ha stor betydelse för sjukdomsförloppet.

Hälso- och sjukvårdspersonal bör vara observanta på tecken och symtom som är förenliga med trombos eller trombocytopeni enligt ovan och att efterfråga om personen blivit vaccinerad mot covid-19 inom de 3 senaste veckorna.

Trombocytopeni är klassificerat som en biverkning för Vaxzevria baserat på laboratoriedata i de kliniska studierna, där en koppling till eventuella kliniska symtom inte är klar. Om trombocytopeni uppträder hos en person efter vaccination så bör man aktivt värdera eventuella trombossymtom. Finns trombossymtom i samband med trombocytopeni så bör personen akut utredas för trombos. Om trombos i kombination med trombocytopeni påvisas ska koagulationsexpertis eller hematolog kontaktas snarast för diskussion kring ytterligare utredning och behandling.

Rekommendationer om handläggning finns på Svenska sällskapet för trombos och hemostas webbplats.

Svenska sällskapet för trombos och hemostas: Råd och riktlinjer

Hälso- och sjukvårdspersonal ska, i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel, rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.

Vaccination av personer med nedsatt immunförsvar och/eller autoimmun sjukdom

Bedömningen vid vaccination mot covid-19 ska inte skilja sig från den bedömning som görs vid vaccination mot vanlig säsongsinfluensa. Dessa grupper har stort värde av vaccination mot covid-19 men vissa grupper kan svara med lägre antikroppsnivåer efter två doser vaccin mot covid-19 och kan komma ifråga för en extra primärdos.

De godkända vaccinerna (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria) är s.k. icke-levande vaccin, icke-replikerande vaccin. Det innebär att något smittsamt ämne inte kan bildas av vaccinet.
Personer som är 18 år och äldre, med hög risk för svår sjukdom pga. dialys (peritoneal- eller hemodialys), benmärgs- eller organtransplantation och andra grupper som på grund av kraftigt nedsatt immunförsvar kan ha ett lägre immunsvar efter vaccination, rekommenderas primärvaccination med någon av de godkända mRNA-vaccinerna och en del av dessa grupper kan även ha behov av en extra primärdos vaccin mot covid-19.

Extra dos till vissa immunosupprimerade

Från den 1 september 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att en extra dos vaccin kan övervägas till vissa grupper av personer med allvarligt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. Extra dosen kan ges från 8 veckor efter dos 2. mRNA vaccin rekommenderas, företrädesvis av samma vaccin som vid dos 1 och 2 , enligt riktlinjer ovan om att undvika byte av vaccin i en vaccinationsserie.

Alternativet att erbjuda en extra vaccindos till patientgrupper med primär och förvärvad immunbrist diskuteras just nu i ett flertal länder och har redan rekommenderats i Frankrike, Israel, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike.

Endast begränsade vetenskapliga data finns tillgängliga där en extra vaccindos, efter genomgången primärvaccination med två doser har givits till grupper med medfödda eller förvärvade immundefekter. De har främst studerat immunsvar mätt som SARS-CoV-2-specifika antikroppar och några studier redovisar analys av cell-medierad immunitet. Säkerhet efter administration av en extra dos rapporterades också. Dock har alla nedan studier endast ett mindre antal studiedeltagare och ytterligare studier behövs där olika vaccinprodukter studeras. Särskilt behövs studier av vaccineffektivitet vilket inte belysts ännu. Efter Folkhälsomyndighetens genomgång av tillgänglig kunskap framkommer dock en nytta-risk-värdering till fördel för att en extra dos covid-19 vaccin erbjuds patienter med medfödd eller förvärvad immunbrist. Det är sannolikt att ordination av en extra dos måste ske i samråd mellan patientansvariga på klinik där t ex patienten genomgått transplantation/specialistbedömning och hemortskliniken.

Individer med följande sjukdomar kan omfattas av denna rekommendation men individuell specialistbedömning kan också behövas:

 • Genomgången organtransplantation med pågående medicinering med immunnedsättande läkemedel, oavsett tid efter transplantation
 • Genomgången allogen stamcellstransplantation senaste 3 åren eller som har en pågående graft versus host- sjukdom (GvH) som kräver immunhämmande behandling
 • Patienter med allvarlig påverkan på immunförsvaret efter CAR T-cells behandling
 • Primär allvarlig immundefekt
 • Aktuell eller nyligen genomgången immunnedsättande behandling för en cancersjukdom med kvarvarande allvarlig påverkan på immunförsvaret.
 • Aktuell pågående behandling som nedsätter immunsvaret kraftigt, t.ex. vid autoimmuna sjukdomar
 • Patienter som genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom stadium 5
 • Avancerad hiv
 • Individer som av patientansvarig specialistläkare bedöms ha en signifikant påverkan på immunförsvaret och som inte omfattas ovan

Effekt och säkerhet vid en extra dos

Vissa individer i ovan grupper kommer inte heller att svara med ett adekvat immunsvar på en extra dos och det är därför viktigt att nära anhöriga uppmanas fullfölja sin covid-19 vaccination och att samtliga följer de allmänna rekommendationerna för en minskad smittspridning även om man erhållit en extra dos. Transplanterade patienter har setts svara sämre på vaccination mot covid-19 än andra studerade grupper med immunbrist, till exempel personer med immunnedsättande medicinering. Biverkningarna efter en extra dos är liknande de som ses vid dos 1 och 2. Angående covid-19 vaccination till transplanterade finns det observerat i studier att individer reagerat med GvHD vid vaccination mot covid-19 och att detta kan ske efter så väl dos 1,2 och dos 3. I de flesta fall som dokumenterats har en justering av medicinering gjort att även denna typ av biverkan blir hanterbar. Individuell bedömning av specialistläkare kan vara av särskilt värde för dessa grupper.

Se mer information om prioritering av vissa grupper med nedsatt immunförsvar:

Nationell plan för vaccination mot covid-19 (delrapportering 3)

Vaccination av personer med s.k. fillers (gäller inte produkter som innehåller Clostridium botulinum toxin)

Modernas vaccin Spikevax

I produktinformationen för vaccinet Spikevax finns information om att två personer med så kallade fillers i ansiktet har reagerat med svullnad där de har fått fillers injicerade tidigare. Det finns ingen uppgift om vilken typ av fillers det rör sig om men det är ytterst få fall och man vet inte hur många som hade någon typ av fillers totalt, så man kan inte räkna ut frekvensen. Reaktionerna har varit övergående och lätta att behandla. De rapporterade fallen finns beskrivna i biverkningsdelen i produktinformationen men utgör inte grund för kontraindikation eller varningar. Det finns även rapporter om att denna typ av reaktioner hos personer med fillers även har setts vid vaccination mot influensa, vattkoppor och bältros och i samband med infektioner.

Gällande fillers i stämband är det oklart om godkända vacciner mot covid-19 kan orsaka problem. Den frågan kommer att bedömas och utredas vidare. Beslut om vaccination bör göras i samråd med den läkare som utfört behandlingen med fillers i stämbanden.

Rekommendationer för smittskyddsåtgärder för vaccinerade

Arbetet med att bromsa smittspridningen fortlöper parallellt med vaccinationer, smittskyddsåtgärder och övriga råd och rekommendationer.

Skyddsrutiner för vaccinerad personal, anhörig, brukare och patient:

Rekommendationer angående smittspårning för vaccinerade

Arbetet med smittspårning fortlöper liksom tidigare.

Smittspårningsrutiner för vaccinerad

Provtagning vid symptom för vaccinerad individ

Provtagning på en individ med symtom ska följa gällande rutiner även för personer som är vaccinerade. Detta gäller så länge smittspridningen är omfattande och tills vi har fått mer erfarenhet och kunskap om covid-19 och vaccinerna mot covid-19.

Personer som nyligen är vaccinerade mot covid-19, och upplever symtom som är typiska biverkningar efter vaccinationen, behöver inte testa sig om symtomen försvinner inom ett dygn, men ska stanna hemma så länge symtomen pågår. Om symtomen fortfarande är kvar efter ett dygn ska även nyligen vaccinerade personer testa sig.

Testning för covid-19

Referenser