Arbetsgivare har ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen. Arbetsgivaren behöver dessutom ha en fortsatt beredskap att hantera fall och utbrott av covid-19 enligt tidigare tillvägagångssätt.

Föreskrifter och allmänna råd riktade till verksamheter

Från den 1 december gäller nya föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten om särskilda begränsningar för att förhindra covid-19. Dessa riktar sig till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar men även vissa andra verksamheter. Gemensamt för dem är att de berör miljöer där många människor träffas.

Vaccin är bästa skyddet

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

Ur smittskyddssynpunkt är det viktigt att en arbetsgivare kan underlätta för de anställda att följa de allmänna råd som gäller för privatpersoner.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168) om covid-19

Råd till den som inte är vaccinerad

Råden till personer som inte är vaccinerade är mer omfattande eftersom de löper en större risk att smittas och smitta andra. Att tillåta att en anställd vid behov kan vaccinera sig under arbetstid kan vara ett sätt för en arbetsgivare att underlätta för anställda att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Underlätta för anställda att stanna hemma vid symtom på covid-19

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Den som misstänker att hen har covid-19 bör stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Den som har symtom bör också testa sig. En arbetsgivare kan underlätta för de anställda att stanna hemma vid symtom på sjukdomen.

Att erbjuda digitala alternativ och möjlighet till hemarbete vid symtom på covid-19 underlättar för de anställda att följa de allmänna råden. Det är också viktigt att vara tydlig med vikten av att de anställda är helt friska när de befinner sig på arbetsplatsen.

Testa dig för covid-19

Använd lärdomar från ett gott förebyggande arbete

Ta vara på erfarenheterna från det förebyggande arbete som redan har gjorts under pandemin, t.ex. goda hygienrutiner. Förebyggande åtgärder kan motverka inte bara spridningen av covid-19, utan även andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret.

Vilka förebyggande åtgärder som är lämpliga kan bland annat bero på hur verksamheten är utformad och storleken på lokaler. Om verksamheter har en pågående smittspridning av covid-19 kan ytterligare åtgärder och anpassningar vara motiverade.

Arbetsmiljön

Arbetsplatser har ett ansvar att genomföra riskbedömningar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv när det gäller risken för att utsättas för smitta. Detta är något som bedöms och hanteras i varje enskild verksamhet och regleras i arbetsmiljölagstiftningen.

För ytterligare information se Arbeta med arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket)

Åtgärder på arbetsplatsen kan bli aktuella efter dialog med regionernas smittskydd i samband med utbrott av covid-19.

Lista på allmänt förebyggande åtgärder

Nedan följer några åtgärder som en arbetsgivare kan vidta för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar:

  • Informera de anställda om att det är viktigt att de stannar hemma och testar sig när de är sjuka.
  • Erbjud digitala alternativ och möjlighet till hemarbete vid symtom på covid-19.
  • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien: Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
  • Sätt upp affischer om handtvätt.

Se till att ventilationssystemen fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna. Ventilation, städning och hygien är faktorer som alltid är viktiga för att förebygga risken för sjukdom. Ändamålet med att städa lokaler är att minska en rad föroreningar i inomhusmiljön, t.ex. mögel, kvalster, bakterier, pollen, pälsdjursallergen och virus. Det är ämnen som kan påverka människors hälsa negativt.

Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning till miljö- och hälsoskyddsnämnderna

Läs mer

Vägledning för användning av antigentester vid covid-19