Närundervisning är huvudprincipen

Under hösten 2021 är det Folkhälsomyndighetens bedömning att närundervisning på plats i skolans lokaler är huvudprincipen för grundskola och gymnasium. Närundervisning har visat sig vara den bästa undervisningsmetoden för de flesta barn och unga och det finns idag en samstämmighet i världen om att barns rätt till god skolundervisning ska bibehållas i största möjliga utsträckning under covid-19 pandemin.

Fortsätt det förebyggande arbetet

Barn blir sällan allvarligt sjuka i covid-19 men utgör fortsatt en grupp som är mottagliga för smitta och i skolmiljön kan smittkedjor och utbrott uppstå under hösten. Det förebyggande arbetet i skolan och på fritids är därför fortsatt viktigt. Det innebär att alla aktörer kontinuerligt behöver göra proportionerliga avvägningar kring barns rätt och behov av skolundervisning och socialt sammanhang i skolan, samtidigt som skolan vidtar anpassningar som förebygger smittspridning och utbrott. Skolhuvudmännen behöver också fortsatt ha beredskap för att hantera av fall och utbrott i skolmiljön och regionerna bör upprätthålla en god kapacitet för testning och smittspårning.

Proportionerliga åtgärder

Smittskyddsåtgärderna ska stå i proportion till att barn drabbas milt av covid-19, utifrån dagens kunskapsläge. Proportionerliga åtgärder är anpassningar som minskar riskerna för trängsel och smittspridning samt ökar möjligheten att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, utan att i någon större utsträckning påverka huvudprincipen om närundervisning i skolans lokaler. Undervisning av en klass i ett och samma klassrum bedöms i detta sammanhang vara möjlig.

Kunskapen om förebyggande åtgärder och nya sätt att arbeta på landets skolor under pandemin har ökat. Den ytterligare anpassning som behövs höstterminen 2021 är att i gymnasieskolan och på högstadiet kombinera detta med undervisning av samtliga elever i skolans lokaler. Exempel på proportionerliga förebyggande åtgärder är:

  • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien.
  • Undvik större samlingar så som exempelvis samlingar i aulan, samt samlingar i trånga lokaler.
  • Förlägg möjliga delar av undervisningen utomhus, särskilt under de första veckorna av terminen.
  • Arbeta om möjligt i mindre grupper.
  • Möjliggör för skolans personal att fortsatt utföra de arbetsuppgifter som går hemifrån.
  • Fortsätt att se över möjligheten till alternativt genomförande av möten med vårdnadshavare, exempelvis digitalt eller utomhus.
  • Påminn elever, vårdnadshavare och personal om att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Det är särskilt viktigt att elever, personal och vårdnadshavare stannar hemma även vid milda symtom på covid-19 och testar sig.
  • Påminn om vikten av att följa allmänna råd även på fritiden och vid fritidsaktiviteter.

Läs mer

Smittspårning och testning

Smittspårning inklusive breddad testning (till exempel att en hel klass uppmanas att testa sig i samband med konstaterade fall i klassen) behöver även i fortsättningen ske i skolmiljön för att identifiera fall och förhindra utbrott.

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom och är smittspårningspliktig enligt Smittskyddslagen (2004:168), oavsett nivå på samhällsspridningen. I kombination med omfattande testning och förhållningsregler är smittspårning ett effektivt verktyg för att kunna begränsa spridningen av covid-19.

I takt med att smittspridningen minskar kommer förändringar ske i smittspårningsarbetet. Smittspårning och testning är viktiga även i höst i miljöer med många ovaccinerade, så som i skolan.

Läs mer

Screening

I nuläget rekommenderas inte nationell generell regelbunden screening i skolor (det vill säga att elever eller grupper av elever testas för pågående infektion utan indikation på smittspridning i gruppen). Anledningen är att riskerna och osäkerheterna kring effekter och nytta av regelbunden screening bland i synnerhet yngre elever överväger eventuella fördelar. Det gäller särskilt när smittspridningen är låg i samhället generellt. Egna initiativ till screening från skolhuvudmän ur arbetsmiljösynpunkt kan förekomma men är då inte en del av den smittspårning som utförs av ansvarig läkare vid ett konstaterat fall av covid-19.

Läs mer

Testning och screening i skolmiljö

Förordning som reglerar fjärr- och distansundervisning

Under vissa förutsättningar har huvudmannen möjlighet att besluta om att stänga skolor eller bedriva så kallad fjärr- och distansundervisning. Det regleras i förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Den förändring som trädde i kraft 10 augusti 2021 innebär att det behövs en lokal eller regional rekommendation från Folkhälsomyndigheten, på förslag från en smittskyddsläkare, för att det ska vara möjligt för huvudmannen att kombinera närundervisning för en större andel av skolans elever med fjärr- eller distansundervisning för en mindre andel av eleverna. Avsteg från huvudregeln om närundervisning ska dock användas med stor försiktighet eftersom barns behov av att vara i skolan under pandemin behöver tillgodoses.

Läs mer