Smittvägar

Coronaviruset (SARS-CoV-2) som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand mellan människor genom så kallad droppsmitta. Det vill säga att smitta överförs till slemhinna i ögon, näsa eller mun från droppar som sprids i luften när en sjuk person hostar eller nyser. Dropparna faller snabbt ner genom luften och når som regel inte längre än någon meter.

Viruset kan överföras via förorenade ytor, så kallad indirekt kontaktsmitta men risken för att bli smittad via förorenade ytor bedöms som liten. Det är ännu inte helt klarlagt hur länge viruset kan överleva på ytor och föremål. Material och förhållanden så som luftfuktighet, temperatur och solljus påverkar hur länge viruset överlever.

Smitta via badvatten är osannolik

Bedömningen är att bad i sig inte utgör en risk för smittspridning så länge avstånd hålls. Virus skulle kunna tillföras vattnet från badande via avföring eller nysningar och hosta, eller via föroreningskällor som avlopp om det är ett strandbad. Att en person smittas via vattnet bedömer vi dock som osannolikt eftersom virusets möjlighet att infektera påverkas av utspädning, transport och reningsprocesser. Sannolikheten att SARS-CoV-2 skulle vara infektiösa efter en avloppsrening är liten.

Övervakningen av badvattenkvalitet på strandbad ska göras som under en normal säsong och för EU-bad enligt gällande krav i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14). Håller badvattnet en god mikrobiologisk kvalitet är sannolikheten för förorening från avlopp eller andra föroreningskällor liten. För vattenkvaliteten i bassänger gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad (FoHMFS 2014:12).

Åtgärder för att förebygga smitta vid badplatser

På badplatser är det viktigt att alla bidrar till att minska risken för smittspridning genom att hålla avstånd till varandra. Om det är trängsel på badplatsen bör man överväga att inte gå dit eller bada på någon annan tid.

För badanläggningar gäller covid-19-lagen (”pandemilagen”) och anslutande regler. Detta innebär bland annat att verksamheten måste räkna ut hur många personer som maximalt får vistas i inomhuslokalerna samtidigt, och utforma lokalerna och anslutande områden utomhus så att trängsel undviks och att besökare kan hålla avstånd till varandra, se Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Badanläggningar står under tillsyn av länsstyrelsen.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Om det finns en påtaglig risk för trängsel på badplatsen kan kommunen besluta om vistelseförbud, enligt 8 kap. 1 § i den så kallade begränsningsförordningen. Ett sådant beslut innebär förbud mot att vistas på badplatsen.

Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Anslutande verksamheter och lokaler

För restauranger, caféer och andra serveringsställen vid badplatser gäller också bindande regelverk för att undvika trängsel och smittspridning, bland annat regler kring avstånd mellan sällskap och storleken på sällskap, se Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

För butiker och andra verksamheter som klassas som handelsplatser gäller pandemilagen och samma föreskrifter som för badanläggningar, se ovan. Det är i detta läge viktigt att arbeta med förebyggande smittskyddsarbete genom att ha väl fungerande rutiner för städning och rengöring. Offentliga toaletter kan användas och städas som vanligt. Ytor och föremål som många personer kommer i kontakt med bör städas eller rengöras varje dag. Det viktiga är att även här hålla avstånd och ha en god handhygien.