En sänkning av deltagarantalet i ett visst län kan vara aktuellt vid en regional smittspridning som markant skiljer sig från resten av landet. Sådana föreskrifter innebär ett ingrepp i grundläggande fri- och rättigheter och får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till liv och hälsa. En förutsättning för en sänkning är därför även att det finns en stor belastning på hälso- och sjukvården eller att en sådan kan befaras. Föreskrifterna ska inte heller gälla längre än nödvändigt.

Innan Folkhälsomyndigheten beslutar om sådana föreskrifter ska Folkhälsomyndigheten ge berörd smittskyddsläkare och länsstyrelse tillfälle att yttra sig.

En regional sänkning av deltagartak kan initieras av Folkhälsomyndigheten eller genom att smittskyddsläkaren eller länsstyrelsen begär det. Om smittskyddsläkaren eller länsstyrelsen begär regional sänkning bör dessa samråda med varandra, med regionen samt vid behov även med berörda kommuner innan begäran lämnas in.

Begäran ska inkomma till följande e-postadress: deltagarbegransning@folkhalsomyndigheten.se