Utbildningar för vuxna har under tre terminer bedrivit mycket av sin undervisning som fjärr- och distansundervisning. Studier har visat att studerande och elevers psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin. Utbildning på plats är viktigt för kunskapsinhämtning och även för hälsan både på lång och kort sikt.

Möjligt med stegvis återgång men viktigt att vidta åtgärder

Den 1 juni upphörde Folkhälsomyndighetens allmänna råd att gälla rörande att utbildningar för vuxna bör erbjuda distansundervisning. Det betyder att studerande och elever kan återgå till undervisning på plats. Folkhälsomyndigheten bedömer att återgången bör ske gradvis samt att det måste ske under ordnade former och med hänsyn till rådande smittspridning.

Alla verksamheter ska fortsatt säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att undvika smittspridning av covid-19. Det är den verksamhetsansvariges ansvar att se till att så sker.

Det är angeläget, särskilt under tidig höst, att ansvariga för utbildning för vuxna anpassar verksamheten i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att minska spridning av covid-19.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar för att minska spridning av covid-19

Studerande och elever som har svårigheter att studera hemma eller av annan anledning har särskilda behov, bör prioriteras för att undervisas på plats i utbildningslokalerna så snart som möjligt.

Den så kallade begränsningsförordningen gäller i vissa fall, till exempel vid öppna föreläsningar som vänder sig till allmänheten då sådana kan utgöra så kallade allmänna sammankomster. På Polisens webbplats hittar du samlad information om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anledning av pågående pandemi.

Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (riksdagen.se)

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (polisen.se)

Vissa lokaler, till exempelstudentkårers lokaler, kan omfattas av begränsningsförordningen om deras lokaler används eller upplåts för privata sammankomster, det vill säga sociala tillställningar av olika slag.

Mer om vad som utgör en privat sammankomst

Personal bör arbeta hemma när så är möjligt

Det allmänna rådet och regeringsuppdraget riktat mot statliga myndigheter att arbeta hemifrån gäller fortsatt, vilket innebär att personal bör arbeta hemma när så är möjligt. Det kan exempelvis vara lämpligt vid rättning av prov, möten med annan personal eller liknande arbetsuppgifter.

Utgångspunkter för undervisningen

Det är bra om verksamheten riskbedöms utifrån nedan förebyggande åtgärder och planeras för att minska riskerna för smittspridning. Det är också viktigt med riskbedömning av moment där man inte kan hålla avstånd och att vara observant på sjukdomssymtom.

Utgångspunkten är att anpassa verksamheten utifrån förutsättningarna, till exempel om undervisningen sker inomhus eller utomhus, lokalernas storlek och antalet deltagare. Praktiska prov och praktiska moment inom exempelvis laborationer, viss arbetsplatsförlagd utbildning, musik och konst, eller liknande kan innebära särskilda utmaningar avseende risk för smittspridning. Det är också viktigt att hantera de situationer som samlar många personer på begränsat utrymme som i exempelvis bibliotek, och laboratorier. Alla verksamheter ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 och det är den verksamhetsansvariges ansvar att se till att så sker.

Förebyggande åtgärder

De viktigaste förebyggande åtgärderna innefattar att fortsätta följa regler och allmänna råd och anta erbjudandet att vaccinera sig. Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 för olika situationer kan till exempel vara att:

 1. i största möjliga mån möjliggöra att personer kan hålla avstånd genom att:
  • undvika större samlingar i samma lokal – det kan gälla i matsal, entréer, samlingsrum, föreläsningssalar, bibliotek, läsesalar och andra gemensamma utrymmen.
  • placera sittplatser med avstånd – möblera om eller skapa på annat sätt utrymme för att göra det möjligt att hålla avstånd, även vid in- och utpasseringar.
  • undvika att flera personer vistas samtidigt i små, trånga utrymmen med bristfällig ventilation.
 2. planera där det är möjligt för att bedriva verksamhet i mindre grupper med begränsat antal personer, exempelvis utbildningsgrupp, och att dessa inte blandas med varandra.
 3. överväg möjligheten att förlägga undervisning utomhus där risken för smittspridning är mindre.
 4. riskbedöm genomförandet av praktiska moment och vidta åtgärder för att minska riskerna för smittspridning.
 5. erbjud om möjligt deltagande på distans för studerande och elever med milda symtom. Personer med sjukdomssymtom (även lindriga) bör inte närvara, det gäller både studerande, elever och personal.
 6. erbjud möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten alternativt erbjud handdesinfektion.
 7. informera personal, studerande och elever om förebyggande åtgärder genom att exempelvis sätta upp affischer.

Tänk på att ovan även gäller personalrum, kontor, fikarum och andra samlingslokaler.

Läs mer